Juridische consequenties

Het voert te ver om alle juridische consequenties hier uitgebreid te behandelen. Hieronder vindt u een kleine greep uit de belangrijkste.

Gedoogplicht, geen precariobelasting

Bijzonderheid van de aanleg van openbare telecommunicatienetwerken, zoals een glasvezelnetwerk, is dat er een wettelijke verplichting is om de aanleg van deze netwerken in openbare gronden te gedogen. Uit deze verplichting om te gedogen vloeit voort dat geen precario kan worden geheven.

Telecomaanbieders refereren doorgaans aan dit zogenaamd ‘graafrecht’. Dit komt er op neer dat zij telecomvoorzieningen mogen aanleggen als zij hiertoe besluiten. Een aantal punten moet wel worden afgestemd met de gemeente. De wettelijke gedoogplicht gaat vergezeld van een set van bevoegdheden om de aanleg en instandhouding ordentelijk te reguleren (zie hierna).

De uitoefening van bevoegdheden

Binnen zekere grenzen moet de aanleg van een openbaar telecommunicatienetwerk worden gedoogd. Voor het graven in openbare grond bevat de Telecommunicatiewet een bijzonder bestuursrechtelijk regime. Dit houdt in dat de aanlegger een melding aan het college van B&W moet doen, waarop het college een zogenoemd ‘instemmingbesluit’ neemt. Aan dat besluit kunnen voorwaarden worden verbonden. Hiermee houdt verband de wettelijke verplichting een telecommunicatieverordening vast te stellen.

Gaat het om de verschillende scenario’s voor de uitrol van een nieuw netwerk, dan is van belang dat de Telecommunicatiewet voorschriften bevat die bewaken dat particulier initiatief niet wordt achtergesteld bij initiatieven waarbij de gemeente mogelijk zelf is betrokken. Dit betekent niet alleen dat de inhoud van de instemmingbesluiten niet mag afhangen van de vraag of sprake is van een particulier (commercieel) initiatief. Het betekent ook dat de personen die betrokken zijn bij een eventuele deelneming van de gemeente in een glasvezelinitiatief, niet betrokken mogen zijn bij de voorbereiding van het instemmingbesluit.

Leges en degeneratie

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het nemen van een instemmingbesluit, kan het college leges in rekening brengen. Deze bevoegdheid wordt ontleend aan de gemeentewet en de legesverordening. Voor zover bekend heeft de gemeente in de Tarieventabel bij haar legesverordening geen specifiek tarief opgenomen voor het behandelen van een verzoek tot het nemen van een instemmingbesluit. Er zijn andere voorbeelden bekend van gemeenten die leges per meter graafwerk in rekening brengen.

Door het graafwerk in de openbare ruimte ontstaat schade in de vorm van degeneratie van bestrating. De plicht om deze schade te vergoeden is in de Telecommunicatiewet opgenomen. De VNG heeft een richtlijn gepubliceerd die gemeenten een methodiek aanreikt voor het berekenen van de vergoeding. Er is geen wettelijke verplichting om deze richtlijn te hanteren. Los van de VNG bestaat een samenwerking van gemeenten die kennis uitwisselen op het gebied van kabels en leidingen: het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen. Het GPKL is betrokken bij het jaarlijks ijken van de tarieven voor het berekenen van vergoedingen.Top