Onderwerpen in Dienstverlening

Voorbeelden

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden gerubriceerd naar het terrein waarop de dienstverlening van toepassing is. Sommige van deze voorbeelden zijn waarschijnlijk al bekend terwijl andere u zullen verbazen. En natuurlijk zijn er nog veel meer te bedenken...

Gemeente

Shared service centers met andere gemeenten in de omgeving om de kosten van dienstverlening en ICT zo laag mogelijk te houden.

Bieden van volledige dienstverlening in lokale gemeentelijke loketten dankzij goede digitale verbindingen. Dit heeft een positief effect heeft op innovatieve, vooruitstrevende imago van een gemeente. Een digitaal loket is voor de inwoners uit het buitengebied gemakkelijker en sneller te bereiken (zie ook 'Ruimte'), hoewel dan wel aan de voorwaarde moet worden voldaan dat ook het buitengebied is voorzien van een breedband voorziening.

Veiligheid

Weten hoeveel water er door het rioleringstelsel loopt, direct na een situatie van noodweer. Aansturen van pompen, sluizen maar ook brandweer en gemeentelijke diensten met real time informatie om de situatie onder controle te houden.

Opsporen en vervolgen van milieudelicten door rechtstreekse meting in de afvoer van afvalstoffen. Intelligente sensoren en systemen voor terugkoppeling zorgen voor het kiezen van de optimale route, maar ook voor het belasten van de vervuiler.

Begeleiden van veiligheidprofessionals met live camerabeelden (link overvallerliveinbeeld verhogen heterdaadkracht).

Afstemmen van de verkeersdoorstroming door centrale aansturing van VerkeersRegelInstallaties (VRI’s).

Bedrijfsleven

Economische bedrijvigheid in een gemeente kan bijdragen aan een vermindering van de re-integratiekosten (WWB, Anw, IOAW, IOAZ, nug-ers) door meer behoud van werkgelegenheid / minder werkeloosheid. Daarmee blijven de lokale belastinginkomsten (zoals parkeren) op peil en door mogelijkheden zorg op afstand (domotica en smart homes direct toepasbaar in kader van zorg op afstand en veiligheid) zijn de kosten voor gezondheidszorg (o.a. WMO) lager (zie ook 'Wonen').

Vrije tijd en toerisme

Veel kleine en middelgrote evenementen zijn over het algemeen niet in staat zelfstandig toepassingen of diensten op te zetten of aan te bieden. Daarnaast leidt dit tot een sterke versnippering van middelen en energie. Een gezamenlijke back-office / service organisatie waarin diensten zoals internettoegang wordt geregeld en communities worden ontwikkeld kunnen aan de plaatselijke horecaondernemers beschikbaar worden gesteld.

In de gemeente waar toerisme, kunst en cultuur een grote rol speelt en waar de toeristische locaties behoefte hebben aan het bieden van diensten voor gasten zoals het beschikbaar stellen van internet, biedt glasvezel een uitkomst. Zeker met grote aantallen gebruikers tegelijkertijd kan dit een probleem vormen bij niet-breedband verbindingen. En tot slot, veel kunstvormen gaan uit van beeld en geluid. Digitale transport daarvan is uitstekend mogelijk over glasvezel.

WIFI is zeker interessant voor alle doelgroepen die de horeca bezoeken en het laten betalen voor internettoegang in de horeca is gastonvriendelijk. Hiervoor zijn meerdere oplossingen te bedenken, maar het heeft vele (financiële) voordelen als een bezoeker / toerist zo lang mogelijk blijft gebonden aan uw gemeente.

Een toeristenpas met allerlei aanbiedingen en ideeën voor uitjes verhoogt de aantrekkelijkheid van een gemeente. Bijkomende voordelen kunnen zijn: het terugdringen van de automobiliteit door het bieden van gratis transfer, het verminderen van de parkeerproblematiek door gedifferentieerde tarieven voor bewoners en toeristen enzovoort.

Werken en leren

Thuis werken, ook in het buitengebied. Twee of drie studerende kinderen die tegelijkertijd college volgen, leerstof raadplegen, overleggen met collega studenten en docenten, contacten onderhouden via sociale media en het fotoalbum van de laatste vakantie in hoge kwaliteit delen met een vriend of vriendin.

Alle bovengenoemde mogelijkheden zijn in een analyse te vervatten. Door een weging mee te geven voor wat betreft wens en de verwachte (kwalitatieve) opbrengst wordt het mogelijk prioriteiten te stellen en een keuze te maken.

Parameters Toelichting
Ontwikkeltijd Hoe lang is de 'time to market'?
Benodigd aantal partners         Hoeveel partijen zijn nodig?
Technische realisatie Is het bestaande of nieuwe technologie?
Businessmodel Hoe ziet het verdienmodel er uit?
Lokale trekkers Is er een logische partij die dit wil oppakken?
Investeringen Vergt dit hoge (extra) investeringen?
Aanwezigheid aanbieders Zijn er aanbieders bekend van deze diensten?
Crossovers Is er een overlap met andere initiatieven en diensten die worden ontwikkeld?
Best Practices Zijn er al elders dergelijke toepassingen?
Opschaling Is er een bredere (landelijke) businesscase van te maken?
SCORE  


Top