Financiering

Bron: Handreiking Breedband

Hieronder wordt een aantal mogelijke manieren van financiering aangestipt waarbij de overheid een rol speelt. Let op: advisering hierover is altijd maatwerk en regelgeving is aan verandering onderhevig. Er zijn ontwikkelingen aanstaande met betrekking tot financiering door de provincie.

Er zijn uiteraard wettelijke kaders voor de aanleg van glasvezelnetwerken, denk aan de Telecommunicatiewet, de Gemeentewet, de Wet ondergrondse kabels en leidingen en de gemeenteverordeningen. Er mag wettelijk geen precario worden gevraagd, wel kan een besluit worden genomen over leges en een degeneratievergoeding.

In de sfeer van mededinging en marktconform handelen kunnen zijn aandachtspunten te benoemen om staatsteun te vermijden. Er geldt een de minimis vrijstellingsdrempel voor staatsteun van €200.000,- per 3 jaar.

Openbaar aanbesteden is volgens de Europese Commissie de beste manier om ervoor te zorgen dat de overheidsbijdrage beperkt blijft tot een minimumbedrag nodig voor dat specifieke project en dat voorwaarden van een steunregeling corresponderen met de marktprijs, dus dat de steun marktconform is. Het is zaak zorgvuldig te opereren binnen zowel de (Europese) aanbestedingsregels als de staatssteunregels.

Er zijn voorwaarden waaronder publieke financiering door een gemeente en / of een provincie mogelijk is, in principe alleen daar waar de markt niet of niet vanzelf tot stand komt. Dit kan zich beperken tot de aanleg van een breedbandnetwerk in het buitengebied of op een bedrijventerrein, maar kan ook de gemeente-brede aanleg betreffen. De financiële bijdrage van de gemeente kan in de vorm van een gift, een (risicodragende) investering, lening of garantstelling vorm krijgen (zie DEAB hieronder). In de praktijk is een financiële bijdrage van de gemeente vaak belangrijk of beslissend, ook voor mogelijke andere betrokken financiers. De gemeente kan kiezen om marktconform te handelen (zie MEIP). Voor projecten gericht op kennisontwikkeling of innovatie is het mogelijk dat een uitzondering wordt gemaakt (zie algemene groepsvrijstelling).

Niet naleving van de regels kan leiden stopzetting en terugvordering van verstrekte gelden (en zelfs schadevergoeding). Een gemeente is zelf verantwoordelijk voor de juiste naleving van de regels.

Niet alle maatregelen die onder staatssteun vallen, zijn per definitie verboden. Die maatregelen dienen wel ter goedkeuring aan de Europese Commissie te worden voorgelegd (meldingsprocedure) of in elk geval ter kennisgeving worden aangeboden.

Wat is een dienst van algemeen economisch belang (DAEB)?

Diensten van algemeen belang (DAB) omvatten markt- en niet-marktdiensten (economische en sociale activiteiten) die niet uitsluitend aan het marktmechanisme worden overgelaten. Deze diensten worden tot op zekere hoogte door de overheid gereguleerd en gecontroleerd. De overheid kan zo’n openbare dienstverplichting opdragen aan een onderneming als zij vaststelt dat de markt niet voldoende wordt gestimuleerd of wanneer de markt niet in voldoende mate in de publieke dienst kan voorzien. De vestiging van een DAEB veronderstelt dus een bepaald marktfalen. Voor de uitvoering van deze openbare dienstverplichting kan de overheid de onderneming onder bepaalde voorwaarden compenseren. Een overheid moet altijd, voordat de DAEB uitgevoerd wordt, de openbare dienstverplichting duidelijk definiëren en de onderneming door middel van een overheidsbesluit voorafgaand belasten.

Wat is MEIP (Market Economy Investor Principle)?

Het MEIP beginsel houdt in dat er voldoende (marktconform) uitzicht is op rentabiliteit van de investering. Als een project ondanks de steun zichzelf niet kan bedruipen door, ook op lange termijn en tegen een rendement dat in verhouding staat tot het risico van de investering, de steun terug te verdienen, is er waarschijnlijk sprake van staatssteun.

Voorwaarden (kort):

  • de particuliere investeringen moeten een significant onderdeel vormen van de totale investering.
  • de particuliere investeerders die aan het project nemen deel aan het commerciële risico van de investering onder dezelfde voorwaarden als de publieke investeerders
  • de investering door betrokkenen moet tegelijkertijd zijn gedaan
  • en tot slot, nagegaan moet worden of de betrokken partijen buiten de investering om nog andere betrekkingen onderhouden (bijvoorbeeld in de vorm van een overheidsgarantie) die op staatssteun kunnen wijzen.

Wat is Algemene groepsvrijstelling?

Dit betreft regionale steun aan het MKB, in de vorm van risicokapitaal voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Dit kan vrijgesteld zijn van meldplicht. De Europese Commissie hoeft alleen in kennis te worden gesteld van de uitkering van dit bedrag, melding onder de staatssteunregels hoeft dan niet (wel voldoen aan de voorwaarden, zie Europa Decentraal. Deze steun kan van pas komen voor de ontwikkeling van innovatieve diensten of het ter beschikbaar stellen van risicokapitaal voor het MKB dat breedbanddiensten ontwikkelt.Top