Zorg - ouderen

Eigenlijk is het heel simpel. Zie hieronder bijvoorbeeld de cijfers van het CPB; trends in gezondheid en zorg.

  2010 2040
Levensverwachting bij geboorte (jaren)     
Mannen 79 83
Vrouwen 83 86
Zorguitgaven (% bbp)    
Totale uitgaven 13 22

Bron: CPB november 2011, trends in gezondheid en zorg

Het thema ‘langer thuis blijven wonen’ neemt alleen maar in belang toe gezien de toename van de levensverwachting (vrouwen ruim 3 jaar erbij, mannen bijna 5 jaar) en toename van de zorguitgaven. Er zijn cases waar de kosten voor zorg thuis € 30.000 euro per persoon per jaar lager liggen dan bij zorg in een instelling, terwijl de persoon in kwestie de zorg thuis veel hoger waardeert. Dit is mogelijk door zorgtoepassingen die uitstekend inhaken op de mogelijkheden van breedband datacommunicatie. Bijvoorbeeld diensten voor zorg op afstand maakt het voor ouderen mogelijk om langer thuis te blijven wonen doordat dagelijks contact mogelijk is met een zorgverlener (verpleegkundige, arts). Dit systeem werkt naar twee kanten: de oudere kan een verbinding maken met de zorgcentrale en daarbij beeld gebruiken. Andersom kan ook de verpleegkundige vragen om ‘terug te mogen kijken’. Ook contact met familie, vrienden of de boodschappenservice kan met beeldondersteuning worden uitgevoerd. Medische systemen kunnen op afstand worden uitgelezen, zoals het meten van hartslag, gewicht, bloeddruk, bloedsuiker, het innemen van medicijnen onder toezicht, observatie, bewaking, sociale alarmering en videocare. Denk daarnaast ook aan inbraakbeveiliging, camerabewaking, video-intercom, dwaalalarm of het openen van de voordeur met een afstandsbediening. Uitgangspunt hierbij is dat de dienstverlening afgestemd kan worden op de zorgvraag van de cliënt of bewoner en dat als hier geen behoefte aan is of (digitale) angst voor bestaat, de cliënt gebruik kan blijven maken van de ‘traditionele’ zorg.

Een nieuwe aanpak van de zorgvraag kan de gemeenschap veel voordelen opleveren. Zo kan uw gemeente een belangrijke bijdrage leveren aan het bundelen van de zorgvraag (burgers) af te stemmen op het aanbod (professionals). En wat dacht u van lagere kosten voor de gezondheidszorg (o.a. WMO) ontstaan door mogelijkheden van zorg op afstand.

Domotica wordt direct toepasbaar in het kader van zorg op afstand en veiligheid, bijv. mobiliteitsbewaking met behulp van bewegingssensoren en/of camera's waarmee automatisch kan worden bepaald dat een bewoner hulp nodig heeft na bv. een ongeval in huis. Als een dergelijke vorm van hulp wordt geboden, is zekerheid van beschikbaarheid heel belangrijk. Dit laatste vraagt om redundantie: het zorgen voor ‘reserveverbindingen’ zodat de dienstverlening gegarandeerd blijft.

Ook zorgsystemen voor het delen van patiëntinformatie, digitalisering van het contact met patiënten en andere zorgprofessionals, verbeteren van de diagnostiek en mantelzorg, verlagen van kosten van administratie, informatieveiligheid en privacy etc. zijn in toenemende mate van belang in de processen van de zorg. De toenemende informatievraag en digitalisering betekent dat kwalitatief hoogstaande en betrouwbare breedbandvoorzieningen steeds meer een randvoorwaarde gaan vormen. De zorgcliënt ontwikkelt een verwachting op dit gebied die mede wordt bepaald door de mogelijkheden van digitale ondersteuning en ICT op andere vlakken. Met andere woorden, de patiënt verwacht van de betrokkenen in de zorgketen dat zij mee ontwikkelen op dit vlak en het optimaal mogelijke bieden, juist als het gaat om zorg.

Per 1 januari 2015 is het de bedoeling dat de Wet Langdurige Intensieve Zorg (Wet LIZ) en de nieuwe WMO in werking treden. Een verandering hoeft geen verslechtering te zijn, als we ons er goed op voorbereiden. Breedband en glasvezel maakt een deel van de komende veranderingen gemakkelijker door te voeren. Top