Bestuur en organisatie

Eén ding staat vast: ook in uw gemeente neemt de vraag naar breedband toe. In het TNO-rapport Vraag en aanbod Next-Generation Infrastructures 2010 -2020 lezen we: “Op basis van diverse gerenommeerde bronnen schatten wij dat de bandbreedte tussen nu en 2020 op vaste aansluitingen in Nederland exponentieel zal groeien met circa 30% tot 40% per jaar. Dit is een conservatieve inschatting.”

Meer en meer wordt ons leven digitaal, zowel privé als zakelijk. De Telecommunicatiewet schrijft voor dat een gemeente de aanleg van glasvezelnetwerken moet gedogen en hierover geen precariovergoeding mag vragen. Dat klinkt als dwang. Maar: een goede breedbandvoorziening heeft een positief effect op het vooruitstrevende imago van de gemeente. En een goede breedbandvoorziening voor de kern van de gemeente is bijna zeker glasvezel. Voor de zogenaamde grijze en witte gebieden is meer creativiteit nodig (zie ook 'Ruimte'). Ook hiervoor kan een glasvezelnetwerk de beste oplossing zijn. Maar aangezien de kosten per aansluiting wel 3x hoger kunnen uitvallen, zijn hiervoor andere mogelijkheden. Mobiel dataverkeer via een satelliet of een opwaardering van het kopernetwerk liggen zeker in de mogelijkheden.

In de initiatiefase bepaalt een gemeente welke rol ze wil. De vraag die dan speelt is: ‘Hoe nauw is de gewenste betrokkenheid bij breedbandprojecten, voor burgers en bedrijfsleven?’ Natuurlijk is het mogelijk dat uw gemeente tevreden is met het netwerk dat er ligt, van koper of glas. Maar komt de optie tot aanleg van een nieuw glasvezelnetwerk in het vizier dan zijn er 3 varianten van deelname door een gemeente: reguleren, faciliteren, financieren.

  1. als minimumvariant geldt het reguleren, wat inhoudt dat u uitsluitend vergunningen verleent en de aanleg wordt door een private partij alleen ter hand genomen indien commercieel verantwoord geacht. 
  2. Een gemeente kan ook kiezen om te faciliteren; door een bestaand initiatief te stimuleren wat neerkomt op een initiatief van een coöperatie (combinatie gemeenten, inwoners of bedrijven). U kunt het initiatief helpen door te sturen op het bereiken van de doelstellingen (specifieke afspraken maken met marktpartijen, geen standaard contracten) en door met hen gebruik te maken van onafhankelijke specialisten
  3. Tot slot kan een gemeente besluiten de aanleg van een glasvezelnetwerk te financieren; ze treedt dan proactief op en doet actief mee in alle fasen.

Voor welke variant ook gekozen wordt, om uw gemeente voor te bereiden op de zogenaamde digitale transitie is het belangrijk de eigen organisatie op te lijnen. Dit kan bijv. door verantwoordelijken per afdeling in een nieuwe dienst / afdeling onder te brengen of door een terugkerend overleg tussen verschillende afdelingen te plannen. Zodoende verloopt afstemming gemakkelijk en is het voor de burgers ook duidelijk wie voor welk onderwerp het juiste aanspreekpunt is. Want vaak is een vraag over breedband / glasvezel bestemd voor een dienst publieke zaken, maar ook grondzaken en economische zaken hebben hiermee te maken.

Als gemeente blijft u verantwoordelijk voor het reguleren van de ondergrond. En soms bijten deze zaken elkaar. Een belangrijke taak dus! Een gemeente moet immers zorgen voor de juiste randvoorwaarden, een goede probleemherkenning en een inschatting van de haalbaarheid, zonder de gezonde marktwerking in de weg te staan. U mag ondernemend zijn m.b.t. een glasvezelnetwerk, maar eerlijke concurrentie mag niet worden verstoord. Als de markt (gedeeltelijk) faalt in het aanbieden van breedband dan kan het glasvezelnetwerk worden aangemerkt als Dienst van Algemeen Economisch Belang en het toekennen van een compensatie mogelijk maken, bijvoorbeeld in de vorm van een subsidie. Er geldt een de minimis vrijstelling van staatsteun à €200.000 per 3 jaar.

Hulp van de provincie Noord-Brabant; een voorbeeld (bron)
Beschikbaarheid van hoogwaardig breedband levert een belangrijke bijdrage aan een leefbaar en vitaal platteland en is een voorwaarde voor economische groei en werkgelegenheid. Met het Breedbandfonds Brabant wil de provincie Noord-Brabant de aanleg van breedband in heel Brabant mogelijk maken, met name in het buitengebied en op geïsoleerd gelegen bedrijventerreinen.

Hoe werkt het fonds?
Het Breedbandfonds Brabant investeert in projecten in buitengebieden en op bedrijventerreinen waar geen toereikend hoogwaardig breedbandnetwerk (voor snel internet) beschikbaar is en waar marktpartijen niet bereid zijn zelf de – hoge - kosten voor aanleg te dragen. Het fonds investeert in projecten waarbij de investering in hoogwaardig breedband gedragen wordt door locale coalities van marktpartijen, eindgebruikers, commerciële banken en het Breedbandfonds Brabant. Bij de totstandkoming van projecten hebben gemeenten een belangrijke faciliterende en regisserende rol.

Doelen van het fonds:
50.000 breedbandaansluitingen beschikbaar maken voor huishoudens en bedrijven in de ‘witte’ buitengebieden
 3.000 breedbandaansluitingen beschikbaar maken voor bedrijven op ‘witte’ bedrijventerreinen 

Structuur van het fonds:
het Breedbandfonds Brabant heeft een omvang van 50 miljoen en wordt als BV ondergebracht bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)
de publieke middelen in het fonds zet de provincie revolverend in. Dat wil zeggen dat het kapitaal dat in een project gestoken wordt moet worden terugverdiend. Het geld stroomt weer terug in het fonds
het fonds heeft een looptijd van maximaal 25 jaar

Welke projecten komen in aanmerking:
De aan te leggen netwerken moeten open en toegankelijk zijn voor alle providers die diensten willen leveren aan bedrijven en huishoudens in Brabant. Verder geldt:
de beschikbare leningen en garanties hebben een minimale omvang van 50.000,-
• projecten streven naar een maximale dekking in het aansluitgebied onder meer door te zorgen voor een aantrekkelijk aansluittarief voor eindgebruikers

• projecten faciliteren opschaling van maatschappelijke diensten door een open toegang voor dienstenaanbieders tegen goede, transparante condities
• projecten kunnen verschillende aanleg- en financieringsmodellen hebben
• meerdere technologieën zijn mogelijk, waaronder glasvezel en kabelTop